طراحی خوب یک تجارت خوب است، در اینجا تعدادی از نمونه‌کارهای منتخب و برجسته اخیر ما قابل مشاهده است.